Home / Reklamacje

Reklamacje

Reklamacje:

 

To oczywiste, że kupując produkty na odległość, są one narażone na uszkodzenia przy transporcie lub inne czynniki wpływające na ich jakość lub uszkodzenia. Jeśli uważasz, że produkt otrzymany ma wady, jest niezgodny lub uszkodzony to prosimy o kontakt wypełniając formularz obok. Niżej wycinek regulaminu sklepu dotyczący reklamacji.

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczone produkty oraz ich zgodność ze złożonym zamówieniem. Odbiór produktów zgodnych z zamówieniem Kupujący potwierdza poprzez podpisanie protokołu odbioru.
2. W trakcie odbioru zamówienia Kupujący otrzymuje fakturę VAT lub paragon, stanowiącą dowód zakupu.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub ich uszkodzenia, w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówione produkty, należy wypełnić odpowiednio protokół odbioru zawierający: datę i godzinę doręczenia przesyłki, opis uszkodzenia lub niezgodności.
4. W przypadku odmowy odbioru towaru z przyczyn wymienionych w punkcie 3. Kupujący w ciągu 3 dni zostanie poinformowany o terminie ponownej dostawy towaru zgodnego z pierwotnym zamówieniem, realizowanej na koszt Sklepu Krzesłoteka
5. Jeśli wymiana produktu na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, SPECTRE Trading zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Niego kwoty lub zaoferuje inny produkt.
6. W trakcie rozpakowywania, montowania luźnych, dołączonych do produktu elementów, przestawiania, przygotowywana produktu do użytkowania, a także w późniejszym okresie eksploatacji, należy postępować zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji Użytkowania
7. Jeżeli po odbiorze od przewoźnika Kupujący stwierdzi niezgodność dostarczonych produktów z zamówieniem, a nie wykrył tych niezgodności w obecności przewoźnika, Kupujący powinien zgłosić do Biura Obsługi Klienta Sklepu reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną, faksem pod rygorem nieważności.
10. Warunki gwarancji oferowanych w Sklepie towarów określa producent. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy realizować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej lub wynikającymi ze specyfiki przedmiotu. Produkty objęte są 24miesięczną gwarancją w przypadku zakupu przez osoby fizyczne oraz 12miesięczną w przypadku zakupu przez firmę. Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta Sklepu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia do Biura Obsługi Klienta Sklepu. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony przez autoryzowany serwis lub wymieniony na zgodny z zamówieniem. Jeżeli będzie to niemożliwe, SPECTRE Trading zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez niego kwoty, bądź zaoferuje inny produkt lub obniżenie ceny.
12. Usunięcie wad produktu w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
13. Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wad produktu może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę na piśmie. Zwłoka w usunięciu wad produktu nie zachodzi, gdy przedstawiciel sprzedającego lub gwaranta zgłosił się do Kupującego w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać usunięcia wad produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W tej sytuacji sprzedający lub gwarant musi dokonać usunięcia wad produktu w nowym, 30-dniowym terminie.

 

 

Wypełnij poniższe dane i dołącz zdjęcie oraz protokół szkody od kuriera